VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 1. Všeobecné obchodní podmínky (VOP)
  1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují práva a povinnosti mezi Mgr. Petrou Jordákovou, zastupující nakladatelství Krásné čtení, se sídlem Nikoly Vapcarova 3271/9, 142 00 Praha 4 – Modřany, IČO 74475126 (dále jen „zhotovitel“) a zákazníkem zhotovitele (dále jen „zákazník“) a jsou nedílnou součástí každé smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a zhotovitelem.
  2. VOP se vztahují na veškeré objednávky a smlouvy o dílo zhotovitele a všech zástupců zhotovitele.
  3. Při uzavírání smlouvy o dílo se vychází ze skutečnosti, že zákazník je seznámen s těmito VOP, dodacími a platebními podmínkami.
 2. Uzavření smlouvy o dílo
  1. Objednávka se odesílá prostřednictvím internetového portálu www.krasnecteni.cz nebo zasláním objednávky na emailovou adresu. Platná smlouva je uzavřena v okamžiku, jakmile zákazník od zhotovitele obdrží elektronicky (na jím v objednávce uvedenou emailovou adresu) přijetí objednávky.
  2. Zhotovitel je oprávněn kdykoliv v průběhu zpracovávání objednávky od uzavřené smlouvy odstoupit, zjistí-li, že fotografie, grafické či textové materiály zákazníka, které mají být použity pro zhotovení objednávky zhotovitelem, jsou neúplné nebo je není možné z technických důvodů pro zhotovení objednávky použít.
  3. Na každou platnou smlouvu o dílo se vztahují ustanovení o uzavření Smlouvy o dílo podle § 536 – 565 Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb.
  4. Při zadávání objednávky prostřednictvím internetového portálu www.krasnecteni.cz je zákazník povinen dodržovat postup zadávání, který tento portál nabízí. Pokud zákazník tento postup nedodrží, je zhotovitel oprávněn objednávku odmítnout.
  5. Pokud je zhotoviteli objednávka doručena prostřednictvím internetového portálu v den jejího odeslání a její přijetí je zhotovitelem potvrzeno do 21. hodiny téhož dne, je tento den dnem přijetí objednávky. V ostatních případech je dnem přijetí objednávky den následující po dni odeslání objednávky zákazníkem.
  6. Objednávka musí obsahovat nepoškozené soubory dat ve stanovených formátech, a to i v případech, že soubory dat jsou předány jiným způsobem než jako součást objednávky. Pokud tato podmínka není splněna, je zhotovitel oprávněn objednávku odmítnout.
  7. Zákazník nemá v souladu s § 53 Občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. právo odstoupit od smlouvy, protože se jedná o personalizované zboží, které je upravené podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.

 

 • Předmět plnění
  1. Předmětem plnění je poskytnutí služeb a zboží, které jsou specifikovány ve smlouvě o dílo.
  2. Určení předmětu díla musí být jednoznačné, určité. Musí též odpovídat platné nabídce zhotovitele, pokud jde o cenu, kvalitu, termín a způsob dodání díla. Neakceptováním platných podmínek nabídky zhotovitele, či jejich akceptování zákazníkem s výhradou, nedochází k uzavření smlouvy.
  3. Není-li dohodnuto jinak, zhotovitel provede dílo v kvalitě obvyklé v ČR a v souladu s nabídkou zhotovitele platnou v den uzavření smlouvy či potvrzení objednávky.
 1. Práva a povinnosti zhotovitele a zákazníka
  1. Zhotovitel se zavazuje zákazníkovi zhotovit a dodat objednanou zakázku v množství, kvalitě a lhůtě dohodnuté ve smlouvě o dílo, jinak za podmínek stanovených v platné nabídce zhotovitele v den uzavření smlouvy.
  2. Za objednávku zpracovanou a dodanou zhotovitelem zákazníkovi, je zákazník povinen uhradit cenu dle platného ceníku v den uzavření smlouvy nebo potvrzení objednávky zhotovitelem.
  3. Pro případ, že zhotovitel přijme objednávku, kterou není schopen sám zhotovit, je za tím účelem oprávněn využít třetí osoby, kdy za zhotovené dílo odpovídá, jakoby jej zhotovil sám.
  4. Případné požadavky zákazníka na změnu smlouvy o dílo, pokud jsou zhotovitelem písemně akceptovány, přiměřeným způsobem prodlužují sjednanou dodací lhůtu.
  5. Jestliže nastanou okolnosti mající charakter vyšší moci, které brání zhotoviteli v plnění smluvních závazků, má zhotovitel právo přiměřeně prodloužit termín dodávky nebo od smlouvy odstoupit. Ani v jediném případě nenese zhotovitel odpovědnost za vzniklé škody.
  6. Vyšší mocí se rozumí okolnosti zvláštní povahy, které brání zhotoviteli, dočasně nebo dlouhodobě, v plnění smluvních povinností, a které nastaly po uzavření smlouvy a nemohou být zhotovitelem odvráceny.
 2. Záruka kvality zakázky, reklamace
  1. Zhotovitel dodá objednávku obsahově nepoškozenou a v kvalitě, která byla sjednána ve smlouvě nebo určena objednávkou. Pokud nebyla kvalita zakázky sjednána, bude dílo zhotoveno v kvalitě obvyklé pro danou objednávku.
  2. Objednávka bude zhotovitelem dodána ve lhůtě uvedené v dodacích podmínkách, které jsou nedílnou součástí těchto VOP, pokud není ve smlouvě sjednáno jinak.
  3. Vlastnictví, stejně jako nebezpečí škody na zhotoveném díle přechází ze zhotovitele na zákazníka převzetím objednávky.
  4. Zhotovitel neodpovídá za vady zakázky, které vznikly v souvislosti s neposkytnutím odpovídajícího materiálu zákazníkem, zejména vadnost počítačových dat, formátu, CD, apod., jestliže zhotovitel na vadnost materiálu zákazníka upozornil.
  5. Není možné uplatňovat právo na reklamaci u záležitostí vkusu a osobního cítění, jako je např. barevné podání a odstín fotografií.
  6. Zhotovitel neodpovídá za gramatické či stylistické chyby uvedené zákazníkem v objednávkovém formuláři a není povinen je opravovat.
 3. Reklamační řád
  1. Tento reklamační řád vymezuje pravidla pro reklamace díla dodaného zhotovitelem zákazníkovi. Reklamace nemá odkladný účinek na splatnost finančních závazků zákazníka plynoucích ze smlouvy vůči zhotoviteli. Zhotovitel nenese odpovědnost za škody vzniklé nesprávným užitím nebo skladování díla zákazníkem.
  2. Reklamace vadného díla musí být uplatněna písemnou formou neprodleně po jejím zjištění, nejdéle však do 6 měsíců od obdržení díla. Záruka na zboží je 24 měsíců.
  3. Reklamace musí obsahovat popis vady a požadovaný způsob jejího odstranění. V rámci reklamace je zákazník vždy povinen předložit zhotoviteli vadné dílo a také doklad o úhradě ceny za dílo. Náklady na dopravu reklamovaného díla od zákazníka zhotoviteli hradí zhotovitel pouze v případě uznání reklamace jako oprávněné a po předložení dokladů o nákladech na dopravu reklamovaného díla zhotoviteli.
  4. Zhotovitel se zavazuje v případě, že dílo má odstranitelnou vadu, k bezplatnému odstranění vady. Jde-li o vadu neodstranitelnou, která však nebrání tomu, aby mohlo být dílo řádně užíváno, poskytne zhotovitel zákazníkovi přiměřenou slevu z ceny. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby mohlo být dílo řádně užíváno, má zákazník právo na zrušení smlouvy.
  5. V případě, že zhotovitel způsobí záměnu díla při vyřizování objednávky, je výměna provedena na náklady zhotovitele.
  6. Zhotovitel se zavazuje vyřídit reklamaci do 30 dnů po obdržení všech nutných dokumentů k posouzení oprávněnosti požadavku zákazníka, pokud se zhotovitel se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě.
 • Ochrana osobních údajů
  1. Registrací na internetovém portálu www.krasnecteni.cz a odesláním objednávky uděluje zákazník zhotoviteli souhlas se zpracováním osobních údajů uvedených v objednávkovém systému v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. a zákonem č. 480/2004 Sb., a to po dobu neurčitou, nebo do odvolání souhlasu daného každým zákazníkem, případně do zrušení registrace u www.krasnecteni.cz. Souhlas ke zpracování údajů, lze kdykoli písemně odvolat.
  2. Údaje o zákaznících zásadně nebudou sdělovány třetím osobám kromě těch, které se přímo podílejí na vyřízení objednávky zákazníka (banky, přepravci apod.), a to pouze v nezbytně nutném rozsahu v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb.
 • Další ustanovení
  1. Zákazník odpovídá za obsah objednávky a za zajištění svých obrazových a textových dat (např. archivace digitálních fotografických souborů), poskytnutých zhotoviteli v souvislosti s objednávkou.
  2. Zhotovitel neodpovídá za ztrátu nebo poškození objednávky ani za ztrátu nebo poškození souboru nebo dat posílaných po elektronických přenosových cestách, sítích a serverech.
  3. Zhotovitel je oprávněn kdykoli odmítnout objednávku a zpracování objednávky i v jejím zpracování nepokračovat, pokud obsahuje obrazový i jiný materiál, který je v rozporu se všeobecně závaznými právními předpisy a obecnými pravidly morálky – zejména pornografii, dětskou pornografii, zobrazené násilí na lidech i zvířatech apod.
  4. Zákazník odpovídá za následky porušení autorských práv i jiných práv u sjednané objednávky. Za takto způsobenou škodu nese plnou odpovědnost zákazník.
  5. Zhotovitel není povinen zákazníkovi zasílat ukázky ze zpracovávaného personalizovaného zboží.
 1. Závěrečná ustanovení
  1. Uzavřením smlouvy o dílo zákazník současně potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP , platnou cenovou nabídkou zhotovitele, dodacími a platebními podmínkami.
  2. Zhotovitel si vyhrazuje právo pozastavit zhotovování díla po předchozím oznámení zákazníkovi, bez povinnosti uhradit mu jakékoliv vyrovnání a bez ztráty nároku na úhradu vzniklých škod v případě podstatného porušení smluvních povinností ze strany zákazníka.
  3. Smluvní vztahy mezi zákazníkem a zhotovitelem se řídí právem České republiky.
  4. Zhotovitel může kdykoli tyto VOP změnit či doplnit v důsledku změn právních předpisů nebo jiných podstatných okolností.
  5. Tyto VOP nabývají účinnosti dne 1.10.2014

DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Platba
 2. a) termín zhotovení personalizovaného zboží je 5-10 pracovních dnů.
 3. a) Převodem na běžný účet – po odeslání objednávky od nás dostanete e-mail s instrukcemi k provedení platebního příkazu. Zpracovaná zásilka začíná být zhotovitelem zpracována teprve po připsání platby na účet zhotovitele. Č.ú. 107-3242140237/0100 (KB)
 • Dodací lhůty
  1. K vypočítané době zpracování je nutné počítat i se 2-5 dny (Česká pošta) na doručení.
 1. Dodací podmínky
  1. Zboží dodáváme prostřednictvím České pošty po celé ČR.

 

Jakub MachalaObchodní podmínky